ByTeun Interieurstyling hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In
deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. ByTeun Interieurstyling houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
  deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
  zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
  persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
  van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
  doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
  respecteren.

Als ByTeun Interieurstyling zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door ByTeun Interieurstyling verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ByTeun Interieurstyling de volgende persoonsgegevens
  van u vragen:
  – Voornaam;
  – Tussenvoegsel;
  – Achternaam;
  – (Zakelijk) Telefoonnummer;
  – (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door ByTeun Interieurstyling opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: – Gedurende de looptijd van de overeenkomst en
daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door ByTeun Interieurstyling verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. (met een maximum van 6 per
  kalenderjaar)

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ByTeun Interieurstyling de volgende persoonsgegevens
van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– E-mailadres.

Wij hebben op accountniveau instellingen aangepast zodat Google Analytics geen
persoonsgegevens verzameld op onze website. Onderstaand treft u de lijst met punten aan op de website zijn aangepast:

 • gebruikt Google-Analytics cookies;
 • heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • heeft het laatste octet van het IP_adres gemaskeerd;
 • heeft ‘gegevens delen’ uitgezet;
 • maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.

Uw persoonsgegevens worden door ByTeun interieurstyling opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men aangemeld is.
– U kunt zich te alle tijden afmelden door een email te sturen naar:
tineke@byteuninterieurstyling.nl o.v.v. van uw naw-gegevens en aangeven dat u wenst te worden
uitgeschreven.